Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 35539/2020
01-10-2020
16-10-2020
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
82299

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου Χ 5

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας και στην υποβολή σχετικών δηλώσεων, στην μηχανογραφική-διπλογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων, καθώς και στην σύνταξη και υποβολή οικονομικών καταστάσεων.

Μέγιστος χρόνος μετρούμενης εμπειρίας τα τρία έτη.

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 180 Μονάδες

Άδεια Λογιστή Α’ Τάξης

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2

Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε Οικονομική ή Λογιστική Κατεύθυνση

50 Μονάδες

-      Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων.
Υποστήριξη διενέργειας οικονομικών, λογιστικών και διοικητικών πράξεων, προετοιμασία και εισαγωγή σχετικών στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

e-max.it: your social media marketing partner