Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34962/2020
28-09-2020
13-10-2020
ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82349

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή

ON/OFF

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης-Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπή ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

ON/OFF

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, ή Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού/Κοινωνικής Εργασίας.

ON/OFF

Βεβαίωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), σύμφωνα με το ν. 4488/2017.

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου B2

ON/OFF

Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένου, β) Υπολογιστικά φύλλα, γ) Υπηρεσίες Διαδικτύου

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αποδεδειγμένη Εργασία σε δομές Στήριξης

(Μήνες Εμπειρίας) x 3 (Μέγιστη βαθμολογία 36)

Δεύτερο Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία [για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν. 991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει] ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

                

                       20

Αποδεδειγμένη γνώση Ελληνικής Νοηματικής Επικοινωνίας

15

Αποδεδειγμένη γνώση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille

5

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μέγιστη βαθμολογία 20 (Μέσος όρος επιμέρους στοιχείων της

συνέντευξης)

1.Σχηματισμός αντίληψης στο κατά πόσο ο υποψήφιος γνωρίζει το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.

 

 

2.Ικανότητα επικοινωνίας του υποψηφίου και εμπειρία υλοποίησης συνεργατικών δράσεων σχετικών με το αντικείμενο της θέσης.

 

 

3.Σχηματισμός αντίληψης ως προς την οργάνωση και διεκπεραίωση του αντικειμένου της θέσης.

Καλά : 5

Πολύ καλά : 10

Άριστα : 20

Καλά : 5

Πολύ καλά : 10

Άριστα : 20

Καλά : 5

Πολύ καλά : 10

Άριστα : 20

 

 

1.   Αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών και ψυχοκοινωνική εκτίμηση των ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ.

2.   Οργάνωση δράσεων στήριξης ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ καθώς και του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος σε συνεργασία με άλλες υποστηρικτικές δομές        του ιδρύματος, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.), και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

e-max.it: your social media marketing partner