Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34471/2020
22-09-2020
07-10-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο (Π.Ε) Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Γνώση Προγραμματισμού Η/Υ

ON/OFF

Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σχεδίασης και προγραμματισμού δικτυακών τόπων (Html, Java Script, PHP, JSP, CSS3 wordpress, jsp)

Εμπειρία

·       1 έως 6 μήνες: 5 μόρια

·       >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·       >12 έως 18 μήνες: 15 μόρια

·       >18 μήνες :20 μόρια

Εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία εικονικών περιβαλλόντων

·       1 έως 6 μήνες: 5 μόρια

·       >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·       >12 έως 18 μήνες: 15 μόρια

·       >18 μήνες :20 μόρια

Εμπειρία στο σχεδιασμό και υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

·       1 έως 6 μήνες: 5 μόρια

·       >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·       >12 έως 18 μήνες: 15 μόρια

·       >18 μήνες :20 μόρια

Εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά / συγχρηματοδοτούμενα έργα

Εμπειρία

·       1 έως 6 μήνες: 5 μόρια

·       >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·       >12 έως 24 μήνες: 15 μόρια

·       >24 μήνες :20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Σχεδιασμός πολιτιστικών διαδρομών μέσω εικονικών μονοπατιών (δημιουργία γεωγραφικού χάρτη στα πλαίσια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας) με στόχο την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού (WP3).

e-max.it: your social media marketing partner