Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34450/2020
22-09-2020
07-10-2020
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
"i-Thea" - Ολοκληρωμένες Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Η Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων και Χώρων ως Επώνυμος Προορισμός
82661

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου x 50

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2

Απαιτούμενο (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) χειρισμού υπηρεσιών διαδικτύου

Απαιτούμενο (ON/OFF)-Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη

 

1.    Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

2.    Επικοινωνιακές/Οργανωτικές Ικανότητες, Ικανότητα εργασίας σε ομάδα.

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 30

Ενδιάμεσο επίπεδο -50

Ικανός – 100

Administrative Staff: Existing full-time staff who will be in charge of all related administrative procedures and monitor the progress of the external expert. / Διοικητικό προσωπικό: Προσωπικό πλήρους απασχόλησης που θα είναι υπεύθυνο για όλες τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες και θα παρακολουθεί την πρόοδο του εξωτερικού εμπειρογνώμονα.

e-max.it: your social media marketing partner