Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 34100/2020
21-09-2020
06-10-2020
ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
FOODOMICS: ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
60910

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στις Βιοεπιστήμες ή στις επιστήμες ζωής ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Διδακτορικός τίτλος σπουδών με συνάφεια σε μοριακές ή μικροβιολογικές τεχνικές ή σε καινοτόμες τεχνολογίες απομόνωσης και ταυτοποίησης μικροοργανισμών

ON/OFF

Άριστη ή καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Μεταδιδακτορικός φοιτητής

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα

10 Μονάδες για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές

10 Μονάδες για κάθε δημοσίευση

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

10 Μονάδες

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 ΜΟΝΑΔΕΣ

Διερευνώνται:

α)η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 Μονάδες

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα: 0-10 Μονάδες και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 Μονάδες

  • Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση, Συντονισμός
  • Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 2: Δικτύωση, Σύνδεση με Ενδιαφερόμενους Φορείς, Διάδοση-Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων
  • Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 6: Πρωτόκολλα 2: Πρωτεωμική
  • Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 9: Συνδυαστική ανάλυση "acrossomics", Βάσεις δεδομένων
  • Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 10: Εφαρμογή 1. Μελέτες για τη Βελτίωση της Θρεπτικής Αξίας, Ποιότητας, Ανάδειξη Ταυτότητας Τροφίμων
  • Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 11: Εφαρμογή 2. Έλεγχος Αυθεντικότητας, Γεωγραφικής προέλευσης
e-max.it: your social media marketing partner