Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 33219/2020
15-09-2020
30-09-2020
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
82496

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Α. Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου Χ 40

Β. Ετήσια, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, σε αντικείμενα διοικητικής υποστήριξης.

Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

Γ. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

Δ. Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Επιπρόσθετη, πέραν της ετήσιας, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, σε αντικείμενα διοικητικής υποστήριξης. Προσμετρώνται έως πέντε χρόνια (60 μήνες) επιπρόσθετης εμπειρίας.

5 ανά μήνα

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 16

Ενδιάμεσο επίπεδο -32

Ικανός – 50

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 16

Ενδιάμεσο επίπεδο -32

Ικανός – 50

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 16

Ενδιάμεσο επίπεδο -32

Ικανός – 50

Υποστήριξη λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Διοικητική υποστήριξη 394 ασκούμενων φοιτητών και των αντίστοιχων φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης).

e-max.it: your social media marketing partner