Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 33121/2020
14-09-2020
29-09-2020
ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
82729

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με την επεξεργασία σήματος και εικόνας

ON/OFF

Εμπειρία στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης, τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών και παραδοτέων

ON/OFF

Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από εικόνες.

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ1:

 

Α1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο Επίπεδο – 8

Ικανός - 12

Α2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων στους αλγορίθμους που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο Επίπεδο – 8

Ικανός - 12

Β. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Αριθμός δημοσιεύσεων x 1,5 με μέγιστο 6

Γ. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων

Αριθμός δημοσιεύσεων x 1 με μέγιστο 20

Δ. Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Μη κάτοχος – 0

Κάτοχος - 30

Δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων επιγραφών (ΕΕ1), Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών (ΕΕ2), Ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία (ΕΕ3), Ολοκλήρωση σε embedded πλατφόρμα και έλεγχος λογισμικού (ΕΕ6).

e-max.it: your social media marketing partner