Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 33059/2020
14-09-2020
29-09-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
RE.CO.RD (REcycling strategies for the Coastal sustainable waste management towards R&D Innovation)
60390

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στη διοργάνωση και υποστήριξη   συναντήσεων υποδοχή, εξυπηρέτηση και υποστήριξη τρίτων.

Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μόρια

Εμπειρία >2 έως 3 έτη: 10 μόρια

Εμπειρία >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

Εμπειρία >5 έτη : 20 μόρια

Εμπειρία σε διοικητική & γραμματειακή υποστήριξη, παρακολούθηση οικονομικών αναφορών,

Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μόρια

Εμπειρία >2 έως 3 έτη: 10 μόρια

Εμπειρία >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

Εμπειρία >5 έτη : 20 μόρια

Εμπειρία στο σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων και εργασιών

Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μόρια

Εμπειρία >2 έως 3 έτη: 10 μόρια

Εμπειρία >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

Εμπειρία >5 έτη : 20 μόρια

Γνώση Ιταλικής ή άλλης Ευρωπαϊκής Γλώσσας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

20 μόρια

0 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Επικοινωνία με τοπικούς stakeholders, επιτόπιες επισκέψεις για την ενεργοποίηση συμμετοχής τους στο δίκτυο για την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην προστασία τους περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία, τη θαλάσσια ρύπανση και την προστασία των παράκτιων περιοχών (WP5).

e-max.it: your social media marketing partner