Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 33045/2020
14-09-2020
29-09-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
RE.CO.RD (REcycling strategies for the Coastal sustainable waste management towards R&D Innovation)
60390

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε) Σχολής ΣΤΕΦ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πολύ καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση εργασιών, διοικητική υποστήριξη και υποστήριξη ομάδας έργου.

Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μόρια

Εμπειρία >2 έως 3 έτη: 10 μόρια

Εμπειρία >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

Εμπειρία >5 έτη : 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα ενημέρωσης κι επικοινωνίας και σε θέματα επικοινωνίας με φορείς

Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μόρια

Εμπειρία >2 έως 3 έτη: 10 μόρια

Εμπειρία >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

Εμπειρία >5 έτη : 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία στο χρονοπρογραμματισμό δράσεων, προετοιμασία και υποβολή τεχνικών και οικονομικών αναφορών

Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μόρια

Εμπειρία >2 έως 3 έτη: 10 μόρια

Εμπειρία >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

Εμπειρία >5 έτη : 20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Αναζήτηση τοπικών stakeholders, επισκέψεις στους stakeholders  και συνεργασία μαζί τους για την ενημέρωση για το σχεδιαζόμενο Δίκτυο καθώς και για θέματα αναφορικά με την αξιοποίηση  νέων τεχνολογιών στην προστασία τους περιβάλλοντος, και την θαλάσσια ρύπανση κυρίως από πλαστικά απορρίμματα (WP5).

e-max.it: your social media marketing partner