Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 33038/2020
14-09-2020
29-09-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
RE.CO.RD (REcycling strategies for the Coastal sustainable waste management towards R&D Innovation)
60390

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής (Π.Ε) με ειδίκευση στην επιστήμη του Περιβάλλοντος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις συναφείς με το αντικείμενο του έργου

1-3 δημοσιεύσεις: 5 μόρια

>3 δημοσιεύσεις: 10 μόρια

Γνώσεις σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής χημείας

Όχι:0 μόρια

Ναι:5 μόρια

Βαθμός Διπλώματος

Βαθμός Διπλώματος *1= (max 10 μόρια)

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Ανάλυση, έλεγχος και βελτίωση του επιστημονικού και ερευνητικού περιεχομένου και της παρουσίασης του βίντεο και της δημιουργικής δημοσίευσης αναφορικά με την περιοχή παρέμβασης. Υποστήριξη και οργάνωση του τελικού υλικού των εκπαιδευτικών σεμιναρίων (WP5).

e-max.it: your social media marketing partner