Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30540/2020
27-08-2020
11-09-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
RE.CO.RD (REcycling strategies for the Coastal sustainable waste management towards R&D Innovation)
60390

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής (Π.Ε) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Περιβαλλοντική Μηχανική ή Χημική Μηχανική της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή τουλάχιστον σε ένα χρηματοδοτούμενο ερευνητικό/ αναπτυξιακό έργο

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια και Επιστημονικά Περιοδικά

Πέντε (5) μόρια για κάθε δημοσίευση σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό

Δύο (2) μόρια για κάθε Δημοσίευση σε Επιστημονικό Συνέδριο.

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20 Μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε συγγραφή, σύνθεση και έλεγχο κειμένων επιστημονικού περιεχομένου

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1 έως 2: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3-5 έτη: 15 μόρια

Έτη εμπειρίας >5 έτη: 20 μόρια

Γνώση δεύτερης Ευρωπαϊκής Γλώσσας

Όχι: 0 μόρια

Ναι: 10 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συλλογή, έλεγχος, βελτίωση παρουσίασης και προετοιμασία αναπαραγωγής και διάθεσης του επιστημονικού περιεχομένου του διεθνούς εκπαιδευτικού σεμιναρίου που διοργάνωσε το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς πληροφορικής (WP5).

e-max.it: your social media marketing partner