Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28650/2020
28-07-2020
12-08-2020
ΤΖΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ
61832

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Μαθηματικού ή Πληροφορικής ή συναφής τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Η/Υ και Δικτύων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Εμπειρία σχετική με την Ιατρική Πληροφορική ή την Βιοϊατρική Τεχνολογία

0

10

Ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα τεχνικών και ανάλυσης ιατρικών δεδομένων και σημάτων

0

10

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

10 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-10 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στην ανάπτυξη της Πλατφόρμας Υποστήριξης στο Πλαίσιο της 4ης Ενότητα Εργασίας (ΕΕ4) για την ενοποίηση των υποσυστημάτων του σταθμού βάσης σε μια ενιαία πλατφόρμα καταγραφής και ανάλυσης. Θα ενσωματώνει και τον ειδικό κόμβο σε ένα δίκτυο ασύρματων κόμβων ο οποίος θα συγκεντρώνει όλη την πληροφορία που μεταδίδεται στο δίκτυο αυτό αλλά και το υπολογιστικό σύστημα για περαιτέρω επεξεργασία. Κύρια διαδικασία αποτελεί η δημιουργία της κατάλληλης υποδομής cloud, η οποία θα φιλοξενήσει όλα τα υποσυστήματα του προτεινόμενου συστήματος. Ο σταθμός βάσης θα ενσωματώνει ιατρική γνώση απαραίτητη στη διαδικασία εξαγωγής ευφυής ανάλυσης των δεδομένων και μητρώο συλλογής και αποθήκευσης όλων των ιατρικών πληροφοριών και αποφάσεων ή αλλιώς τον Ηλεκτρονικό φάκελο Υγείας των ασθενών. Τέλος, κύρια διαδικασία θα αποτελέσει η δημιουργία του υποσυστήματος υποστήριξης απόφασης που θα ενσωματώνει απλούς κανόνες εξαγωγής γνώσης και αλγόριθμους ευφυούς ανάλυσης, υπολογιστικών συστημάτων και μοντέλων για τον εντοπισμό συσχετίσεων μεταξύ των ιατρικών δεδομένων και πρόβλεψης υγειονομικής πορείας των ασθενών.

e-max.it: your social media marketing partner