Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 28446/2020
27-07-2020
11-08-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
61831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφής τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Εν ενεργεία μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Γνώσεις σε θέματα βιοϊατρικής τεχνολογίας, οργανολογίας, τεχνικών και ανάλυσης ιατρικών σημάτων

0

10

Εμπειρία σε θέματα σχετικά με πιλοτικές δράσεις που αφορούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες και κινητές συσκευές

0

10

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-10 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στις εργαστηριακές δοκιμές και στην ολοκλήρωση υποσυστημάτων επεξεργασίας και ανάλυση βιοσημάτων και ενσωμάτωσή τους στην πληροφοριακή πλατφόρμα  του πρωτότυπου και τις τελικές δοκιμές και βελτιώσεις του τελικού συστήματος, συγγραφή τεχνικών αναφορών και δημοσιεύσεων για την προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και συμμετοχή σε δράσεις επικοινωνίας, συνέδρια και εκθέσεις (ΕΕ3), συμμετοχή στις δοκιμές του πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος, στον έλεγχο λειτουργίας του, στις δοκιμές εξασφάλισης και προστασίας των δεδομένων καθώς επίσης  συμμετοχή στις διαδικασίες βελτίωσή του πιλοτικού συστήματος (ΕΕ4).

e-max.it: your social media marketing partner