Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14234/2020
07-04-2020
22-04-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών - HERMES
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στον προγραμματισμό και ανάπτυξη εφαρμογών με  Android SDK & Android Studio,

 

Ή (με αριθμό εφαρμογών)

 

Ανάπτυξη εφαρμογών Android

·         Μήνες εργασίας x 1 (Μέγιστο 20)

·         1 εφαρμογή: 5 μόρια

·         Από 2 έως 3 εφαρμογές: 10 μόρια

·         Από 3 έως 5 εφαρμογές: 15 μόρια

·         Άνω των 5 εφαρμογών: 20 μόρια

Εμπειρία στην σχεδίαση, προγραμματισμό και ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφορμών με υπηρεσίες πρόσβασης από κινητές και σταθερές συσκευές.

Ή (με αριθμό εφαρμογών)

 

Σχεδίαση & Ανάπτυξη Διαδικτυακών πλατφορμών

·         Μήνες εργασίας x 1 (Μέγιστο 20)

·         1 εφαρμογή: 5 μόρια

·         Από 2 έως 3 εφαρμογές: 10 μόρια

·         Από 3 έως 5 εφαρμογές: 15 μόρια

·         Άνω των 5 εφαρμογών: 20 μόρια

Εμπειρία στη σχεδίαση εφαρμογών συλλογής δεδομένων με χρήση κινητών τηλεφώνων/κινητών συσκευών και την ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας τους

Ή (με αριθμό εφαρμογών)

 

Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών συσκευών

·         Μήνες εργασίας x 1 (Μέγιστο 20)

·         1 εφαρμογή: 5 μόρια

·         Από 2 έως 3 εφαρμογές: 10 μόρια

·         Από 3 έως 5 εφαρμογές: 15 μόρια

·         Άνω των 5 εφαρμογών: 20 μόρια

Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών Javascript/ Typescript, Java,

Ή (με αριθμό εφαρμογών)

 

Ανάπτυξη εφαρμογών Javascript/ Typescript, Java

·         Μήνες εργασίας x 1 (Μέγιστο 20)

·         1 εφαρμογή: 5 μόρια

·         Από 2 έως 3 εφαρμογές: 10 μόρια

·         Από 3 έως 5 εφαρμογές: 15 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών για μια πολυεπίπεδη  διαδικτυακή πλατφόρμα που θα ενισχύσει τη διασύνδεση των φορέων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (WP5)

e-max.it: your social media marketing partner