Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12945/2020
31-03-2020
15-04-2020
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
82111

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Θετικών Επιστημών

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Γνώση Η/Υ

ON/OFF

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών συμμετοχής σε Ερευνητικά προγράμματα

Έτη Χ 50 με μέγιστο το 350

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα

Έτη Χ 50 με μέγιστο το 350

Α. Μεταπτυχιακός φοιτητής στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης της Υγείας

ON/OFF

Β. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετιζόμενα με μεταβολικά νοσήματα τουλάχιστον (5) έτη

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Γ. Συνέντευξη:        

Γ1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Γ2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα διοίκησης έργου και διαχείρισης κρίσεων.

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού έργου της Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής και προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων.

e-max.it: your social media marketing partner