Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12734/2020
27-03-2020
13-04-2020
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HOLOGRAMS FOR PERSONALISED VIRTUAL COACHING AND MOTIVATION IN AN AGEING POPULATION WITH BALANCE DISORDERS- HOLOBALANCE
82243

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από

το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου x 10

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών συναφής με το αντικείμενο της πρόσκλησης, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εμπειρία σε κλινικές μελέτες

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ημερίδες κλπ

Ανακοινώσεις x 10 με max 100

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 10 με max 100

Αντικείμενο σύμβασης 1: WP6 – Proof of concept study για το T6.3-Proof of concept study: Design, ethics approval and implementation.

Αντικείμενο σύμβασης 2: WP7 – Dissemination, Exploitation and Socioeconomic analysis για το T7.3-Impact assessment in realistic settings and socio-economic analysis.

e-max.it: your social media marketing partner