Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12620/2020
26-03-2020
10-04-2020
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (FANTA)
82721

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ/κού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής ή άλλου ισοδυνάμου πτυχίου/διπλώματος τμήματος θετικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας τμήματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Εν ενεργεία μεταπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ON/OFF

Καλή γνώση Αγγλικής.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πολύ καλή γνώση θεωρίας αλγορίθμων και δομών δεδομένων.

0-5

Επιστημονική δραστηριότητα στην περιοχή της τεχνολογίας αλγορίθμων.

0-5

 

Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής θα αναλάβει το σχεδιασμό, την ανάλυση, καθώς και την υλοποίηση και πειραματική μελέτη προηγμένων αλγόριθμων για προβλήματα συνεκτικότητας σε δίκτυα μεγάλης κλίμακας, τα οποία εντάσσονται στο πακέτο εργασίας «WP2 k-Reachability και Vertex-Dominators»

e-max.it: your social media marketing partner