Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12435/2020
23-03-2020
07-04-2020
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
HOLOGRAMS FOR PERSONALISED VIRTUAL COACHING AND MOTIVATION IN AN AGEING POPULATION WITH BALANCE DISORDERS- HOLOBALANCE
82243

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από

το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου x 10

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνική καθοδήγηση συναφών

εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων

ιατρικής πληροφορικής

Έτη x 50 με max 150

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών

συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής

πληροφορικής

Μήνες x 5 με max 250

Εμπειρία στην αξιολόγηση συστημάτων

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

WP1 – Project Coordination για τα T1.3- Technical and Integration Management, T1.5- Legal and ethical issues monitoring, T1.6- Gender Equality Monitoring.

WP5 – Virtual Coaching για το T5.2- User experience (acceptance and satisfaction) and feedback. 

WP7 – Dissemination, Exploitation and Socioeconomic analysis για το T7.1- Evidence based dissemination and open innovation.

e-max.it: your social media marketing partner