Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12045/2020
18-03-2020
02-04-2020
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πρόγνωση-αποτροπή έκτακτων καταστάσεων υποτροπής - παρόξυνσης σε ασθενείς με ΧΑΠ
82534

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με την Βιοπληροφορική ή την Βιοστατιστική

ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα σχετικό με την Βιοπληροφορική

ON/OFF

Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σχετική με την Βιοστατιστική ή την Βιοπληροφορική

Μήνες Εργασίας Χ 5, Μέγιστο 250

Ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα Βιοστατιστκής, Βιοπληροφορικής

Δημοσιεύσεις Χ 2, Μέγιστο 20

Γνώση Στατιστικών Πακέτων SPSS, Stata, R

ON/OFF

Γνώση λογισμικού βιοπληροφορικής Plink, METAL

ON/OFF

Έλεγχος-αξιολόγηση πρωτοτύπου PRECURSOR σε περιβάλλον εργαστηρίου με εφαρμογή του αναλυτικού σχεδίου δοκιμών και της Βάσης Εργαστηριακών Δεδομένων, επιλογή του δείγματος ασθενών που θα συμμετέχουν στη φάση Πειραματικής Επίδειξης (Πιλοτικής Λειτουργίας), οργάνωση - εκτέλεση Πειραματικής Επίδειξης, και προετοιμασία αξιολόγησης - αξιολόγηση αποτελεσμάτων Πειραματικής Επίδειξης.

e-max.it: your social media marketing partner