Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8814/2020
26-02-2020
12-03-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airport (INTER-PASS)
60740

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Eλληνικού Πανεπιστημίου ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση Χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε θέματα  διαχείρισης και οργάνωσης 

·       Από 1  έως 2 έτη: 5 μόρια

·       >2 έως 4 έτη: 10 μόρια

·       >4 έως 6 έτη: 15 μόρια

·       Άνω >6 ετών: 20 μόρια

Εμπειρία σε θέματα δημιουργίας και προώθησης επικοινωνιακού υλικού 

ΟΧΙ

ΝΑΙ

0

10

Εμπειρία σε θέματα χρήσης διαδικτυακών πλατφορμών για διάχυση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

ΟΧΙ

ΝΑΙ

0

10

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Υποστήριξη στη διαχείριση του έργου, υποστήριξη ομάδας έργου (WPM), υποστήριξη ομάδας έργου στη δημοσιότητα του έργου και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του μέσω κοινωνικών δικτύων, διαδικτύου και ΜΜΕ, WPC)

e-max.it: your social media marketing partner