Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8810/2020
26-02-2020
12-03-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airport (INTER-PASS)
60740

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφής τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συναφής εργασιακή εμπειρία με το αντικείμενο απασχόλησης   

·       Από 1  έως 2 έτη: 5 μόρια

·       >2 έως 4 έτη: 10 μόρια

·       >4 έως 6 έτη: 15 μόρια

·       Άνω >6 ετών: 20 μόρια

Εμπειρία στη μελέτη και αξιολόγηση ηλεκτρονικών πλατφορμών και κινητών εφαρμογών.

·       Από 1  έως 2 έτη: 5 μόρια

·       >2 έως 4 έτη: 10 μόρια

·       >4 έως 6 έτη: 15 μόρια

·       Άνω >6 ετών: 20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Μελέτη και επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας αναφορικά με την πιλοτική δράση για την ενοποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα και το mobile app υποστήριξης επιβατών (WPΤ2)

e-max.it: your social media marketing partner