Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8809/2020
26-02-2020
12-03-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airport (INTER-PASS)
60740

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο εθνικό ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Project Management (Διαχείριση Έργου)

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή σε έργα (τουλάχιστον 1) σχετικά με δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών για την αύξηση της πρόσβασης και της κινητικότητας των ανθρώπων και των αγαθών σε λιμάνια, αεροδρόμια κτλ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα  ή έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε 

·       Από 1  έως 2 έτη: 5 μόρια

·       >2 έως 4 έτη: 10 μόρια

·       >4 έως 6 έτη: 15 μόρια

·       Άνω >6 ετών: 20 μόρια

Δεύτερη ξένη ευρωπαϊκή γλώσσα των χωρών που συμμετέχουν στο έργο .

Ναι: 10 μόρια

Όχι: 0 μόρια

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συνεισφορά στην οργάνωση και διαχείριση του έργου (WPM) Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την μελέτη και υλοποίηση του παραδοτέου για τον ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για τη βελτίωση της σύνδεσης λιμένων αεροδρομίων στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου. (WPT3)

e-max.it: your social media marketing partner