Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8804/2020
26-02-2020
12-03-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airport (INTER-PASS)
60740

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο εθνικό ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Εμπειρία σε διαχείριση ευρωπαϊκών/ διακρατικών  (συγ)χρηματοδοτούμενων έργων (τουλάχιστον 3 έργα)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία στην εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων δράσης σχετικών με καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη

·       Από 1  έως 2 έτη: 5 μόρια

·       >2 έως 4 έτη: 10 μόρια

·       >4 έως 6 έτη: 15 μόρια

·       Άνω >6 ετών: 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή στην υλοποίηση ευρωπαϊκών / διακρατικών  (συγ)χρηματοδοτούμενων έργων

·       Από 1  έως 2 έτη: 5 μόρια

·       >2 έως 4 έτη: 10 μόρια

·       >4 έως 6 έτη: 15 μόρια

·       Άνω >6 ετών: 20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Καθοδήγηση ομάδας έργου στη διαχείριση του έργου, επικοινωνία με τους εταίρους και τον επικεφαλής εταίρο, σύνταξη αναφορών οικονομικού και φυσικού αντικειμένου (WPM) οργάνωση σχεδιασμού και  καθοδήγηση ομάδας έργου για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με καλές πρακτικές διατροπικών μεταφορών μεταξύ λιμένων και αεροδρομίων προκειμένου να διευκολύνεται η διέλευση των ταξιδιωτών, ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων και εφαρμογή τους σε ένα στρατηγικό διαπεριφερειακό σχέδιο δράσης. (WPT3)

e-max.it: your social media marketing partner