Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8657/2020
25-02-2020
11-03-2020
Γεώργιος Γκωλέτσης
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
82337

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Οικονομικών/Κοινωνικών Επιστημών

Απαιτούμενο (ON/OFF)

Βαθμολογία με μέγιστο τις 30 μονάδες, ως εξής:

Βαθμός 5-6,99: 15 μονάδες

Βαθμός 7-10: 30 μονάδες

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση AEI της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ

Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

Πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας1

Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται

Η απόδειξη της γνώσης γίνεται με τους τρόπους που αποδέχεται το Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτοί ισχύουν.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β4. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση του χώρου της νεανικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Σε συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης καλούνται οι τρεις υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία στα απαιτούμενα προσόντα εφόσον διαθέτουν πλήρως όλα τα απαιτούμενα προσόντα. Σε περίπτωση ισοψηφησάντων στην τρίτη θέση, καλούνται σε συνέντευξη όλοι οι ισοψηφήσαντες.

Αντικείμενο σύμβασης 1: Αντικείμενο σύμβασης: συμμετοχή στο task 2.4.3, Workshop

Αντικείμενο σύμβασης 2: συμμετοχή στο task 5.4.1, Organization of 5 meetings with under 21 communities

Αντικείμενο σύμβασης 3: συμμετοχή στο task 5.4.4, Organization of the Business Game Competition in Greece

e-max.it: your social media marketing partner