Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7434/2020
14-02-2020
28-02-2020
ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
61300

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή

ON/OFF

 

ON/OFF ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Βιοπληροφορικός ή Χημικός ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Χημεία ή τη Βιολογία από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εμπειρία στην ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την ταυτοποίηση άγνωστων ενώσεων και δεικτών αυθεντικότητας

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε   ερευνητικά προγράμματα

10 Μονάδες   για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές που να σχετίζονται με τη χρήση χημειομετρικών τεχνικών και την ανάπτυξη μοντέλων για τον χαρακτηρισμό και την διερεύνηση της αυθεντικότητας των τροφίμων

10 Μονάδες για κάθε δημοσίευση

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 ΜΟΝΑΔΕΣ

Διερευνώνται:

α)η αντίληψη της/του   υποψηφίου για το ρόλο του   σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 Μονάδες

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα:

0-10 Μονάδες και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης:       

0-10 Μονάδες

Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 8: Χρήση ωμικών τεχνολογιών (πρωτεωμικής και μεταβολωμικής) για την ταυτοποίηση κοτόπουλου που έχει παραχθεί στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών. Ανάπτυξη ειδικής τεχνικής για την αναγνωρισιμότητα του παραγόμενου κρέατος.

e-max.it: your social media marketing partner