Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση ΕΚδήλωσης Ενδιαφέροντος 7309/2020
14-02-2020
28-02-2020
ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
61300

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή

ON/OFF

 

ON/OFF ON/OFF

Πτυχίο Βιολογίας ή Χημείας   ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Βιολογία ή στη Χημεία από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία σε προγράμματα με αντικείμενο τη μελέτη και διασφάλιση της αυθεντικότητας των τροφίμων

ON/OFF

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία  στην ανάλυση  και τον προσδιορισμό αντιβιοτικών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Κάθε μήνας εμπειρίας λαμβάνει δυόμισι (2,5) μονάδες με ανώτατο όριο τους είκοσι  τέσσερις (24) μήνες

(Ανώτατο όριο μορίων 24*2,5) μόρια: 60 μόρια)

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά  που να σχετίζονται με τη χρήση τεχνικών πρωτεωμικής και μεταβολωμικής για το χαρακτηρισμό και τη διερεύνηση της αυθεντικότητας των τροφίμων

10 Μονάδες για κάθε δημοσίευση

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 ΜΟΝΑΔΕΣ

Διερευνώνται:

α)η  αντίληψη  της/του  υποψηφίου για το  ρόλο  του  σε σχέση  με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 Μονάδες

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα:

0-10 Μονάδες και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης:            

0-10 Μονάδες

 

 

Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 8: Χρήση ωμικών τεχνολογιών (πρωτεωμικής και μεταβολωμικής) για την ταυτοποίηση κοτόπουλου που έχει παραχθεί στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών. Ανάπτυξη ειδικής τεχνικής για την αναγνωρισιμότητα του παραγόμενου κρέατος.

e-max.it: your social media marketing partner