Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4772/2020
31-01-2020
13-02-2020
Ιωάννη Γεωργίου
Δημιουργία γενετικής πλατφόρμας ανίχνευσης παθογόνων παραλλαγών τμημάτων DNA με χρήση τεχνολογίας NGS
82468

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου*10

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Βιοπληροφορική ή Ιατρική Πληροφορική ή Εφαρμοσμένη Πληροφορική.

ΟΝ/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών και κοινοτικών ή/και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων πληροφορικής.

έτη x 50 με max 250

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων βιοϊατρικής τεχνολογίας σχετικά με υπολογιστικές πλατφόρμες ενδιάμεσου λογισμικού.

150

Γνώσεις προγραμματισμού σε PYTHON, R, MATLAB

ON/OFF

Εμπειρία σε υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων βιοϊατρικής μηχανικής-τεχνολογίας και βιοτεχνολογίαε σχετικά με την ευφυή ανάλυση, βάσει τεχνικών μηχανικής μάθησης / αναγνώρισης προτύπων, πολύ-παραμετρικών και ετερογενών δεδομένων.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών και κοινοτικών ή/και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων πληροφορικής.

έτη x 50 με max 250

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη

 

Α.1 Θεματική ενότητα: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου, ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων που αφορούν την υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 50

Ενδιάμεσο επίπεδο - 100

Ικανός – 150

Β.1 Θεματική ενότητα: Οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 50

Ενδιάμεσο επίπεδο - 100

Ικανός – 150

Γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλικά

Καλή Γνώση – 50

Πολύ Καλή Γνώση – 100

Άριστη Γνώση - 150

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 10 με max 50

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

Δημοσιεύσεις x 10 με max 100

 

  • Αξιολόγηση της βιοανάλυσης και των διαγνωστικών και συμπληρωματικών ελέγχων
e-max.it: your social media marketing partner