Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4775/2020
31-01-2020
17-02-2020
Δημήτριο Γουρνή
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ
82398

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού ή Πτυχίο Επιστήμης Υλικών ή Χημικού.

Βαθμός πτυχίου x 10

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Φυσικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στην Επιστήμη των Υλικών.

Βαθμός Μ.Δ.Ε x 10

Υποψήφιος Διδάκτορας στην Επιστήμη των Υλικών με θέμα σχετικό, κατά προτίμηση, με την σύνθεση και το χαρακτηρισμό νανοδομικών ή/και νανοσύνθετων υλικών

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα σύνθεσης/τροποποίησης υλικών (αντιδράσεις στερεάς κατάστασης, ένθεσης, υγρής χημείας κ.ά) με έμφαση στα καταλυτικά και προσροφητικά υλικά (νανοπορώδη, φυλλόμορφα, νανοάνθρακες, νανοσωματίδια, κ.ά.).

ON/OFF

Εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού υλικών (XRD, SEM/EDS, XPS, Raman, FTIR, DTA/TGA/DSC, AFM, κλπ). Εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού πορωδών υλικών (ποροσιμετρία κλπ.) θα συνεκτιμηθεί θετικά.

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, σχολεία, ημερίδες κλπ.

Ανακοινώσεις x 5 με max 50

Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, σχολεία, ημερίδες κλπ.

Δημοσιεύσεις x 10 με max 200

 

Συμμετοχή στην σύνθεση και το χαρακτηρισμό νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών PE-RΤ/γραφενίου, γραφενίου/ΗΒPE και PE-RΤ/υποστυλωμένο γραφένιο με τη μέθοδο ανάμιξης τήγματος, καθώς και την παραγωγή σωλήνων PEX και PE-RT με νανοεγκλείσματα γραφενίου.

e-max.it: your social media marketing partner