Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4482/2020
29-01-2020
13-02-2020
Νίκου Χριστόφορο
Βυζαντινός ηλεκτρονικός φορητός λόγιος - Αυτόματη ανάλυση, μεταγραφή και μετάφραση επιγραφών
82729

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Διδακτορικός τίτλος Ιστορίας με εξειδίκευση στην Αγιολογία της Πρώιμης και Μέσης Βυζαντινής Περιόδου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Ιστορίας στο αντικείμενο της Βυζαντινής Αγιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Δίπλωμα Ιστορίας Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Ιστορίας της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία ως ερευνητής/-τρια στην υλοποίηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Πολιτισμού (επιθυμητή η εμπειρία στην καταγραφή, αρχειοθέτηση, επεξεργασία και μελέτη ιστορικών/αρχαιολογικών τεκμηρίων).

ON/OFF

Άριστη Γνώση Γαλλικής Γλώσσας

ON/OFF

   
   

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ1:

 

Α1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο Επίπεδο – 8

Ικανός - 12

Α2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων για την υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο Επίπεδο – 8

Ικανός - 12

Β. Δημοσιεύσεις σε βυζαντινολογικά συνέδρια και πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς αναγνωρισμένου κύρους ή τόμους συνεδρίων

Αριθμός δημοσιεύσεων x 1 με μέγιστο 5

Γ. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Καλή (Β2) – 4

Πολύ Καλή (Γ1/C1) – 8

Άριστη (Γ2/C2) - 12

Δ. Γνώση Γερμανικής Γλώσσας

Καλή (Β2) – 4

Πολύ Καλή (Γ1/C1) – 8

Άριστη (Γ2/C2) - 12

Ε. Γνώση Ρωσικής Γλώσσας

Καλή (Β2) – 4

Πολύ Καλή (Γ1/C1) – 8

Άριστη (Γ2/C2) - 12

ΣΤ. Διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα βυζαντινής/μεταβυζαντινής τέχνης και πολιτισμού.

Μήνες x 1 με μέγιστο το 60

 

Δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων επιγραφών.

e-max.it: your social media marketing partner