Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3760/2020
23-01-2020
07-02-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
225 - QUALITY NETWORK ON SUSTAINABLE TOURISM (QNEST)
60710

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο (Π.Ε) Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Άριστη Γνώση Προγραμματισμού Η/Υ

ON/OFF

Εμπειρία στο σχεδιασμό και υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

ON/OFF

Εμπειρία σε σχεδιασμό εφαρμογών κινητών τηλεφώνων

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σχεδίασης και προγραμματισμού δικτυακών τόπων (Html, Java Script, PHP, JSP, CSS3 wordpress, jsp)

Εμπειρία

·       1 έως 6 μήνες: 5 μόρια

·       >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·       >12 έως 18 μήνες: 15 μόρια

·       >18 μήνες :20 μόρια

Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης διαδικτυακού περιβάλλοντος εκπαίδευσης

Εμπειρία

·       1 έως 6 μήνες: 5 μόρια

·       >6 έως 12 μήνες: 10 μόρια

·       >12 έως 18 μήνες: 15 μόρια

·       >18 μήνες :20 μόρια

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Καλή: 5 μόρια

Πολύ καλή: 10 μόρια

Άριστη: 20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης

 

 

 

 

 

 

Συνεισφορά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών διαδικτυακής εκπαίδευσης αξιοποιώντας  online tools, βελτίωση των  εργαλείων και ολοκλήρωση των τεχνικών αναφορών και συνεισφορά στις δράσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του δικτύου QNeST   (WPT2),   συνεισφορά στη βελτίωση της λειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος, της ευρύτερης αξιοποίησής του και διασυνδεσιμότητας εφαρμογών κινητών συσκευών με την πλατφόρμα που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός συνεργατικού χώρου για τα μέλη του δικτύου QNeST ως ένα νέο μοντέλο διαδραστικού σχεδιασμού ποιοτικών και βιώσιμων τουριστικών πρωτοβουλιών. (WPT3)

e-max.it: your social media marketing partner