Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3740/2020
23-01-2020
07-02-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
225 - QUALITY NETWORK ON SUSTAINABLE TOURISM (QNEST)
60710

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή της Πληροφορικής,  ή άλλου ισοδύναμου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική

ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ ή άλλου ισοδύναμου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εμπειρία στην οργάνωση και συντονισμό ομάδας έργου πληροφορικής

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στη σχεδίαση, ανάλυση απαιτήσεων και υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων

Εμπειρία

·         Έως 1 έτος: 5 μόρια

·         1-3 έτη: 10 μόρια

·         3-5 έτη: 15 μόρια

·         >5 έτη: 20 μόρια

Εμπειρία  από συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά & αναπτυξιακά έργα

Εμπειρία

·       Έως 1 έτος: 5 μόρια

·       1-3 έτη: 10 μόρια

·       3-5 έτη: 15 μόρια

·       >5 έτη: 20 μόρια

Συναφής με το αντικείμενο του έργου Ερευνητική δραστηριότητα (συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά/ διεθνή συνέδρια/κεφάλαια βιβλίων)

·      1 μονάδα για κάθε συναφή δημοσίευση σε περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και

·      0,5 μονάδα για κάθε μία από τις λοιπές συναφείς δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

Μέγιστη μοριοδότηση 20 μόρια

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Καλή: 5 μόρια

Πολύ καλή: 10 μόρια

Άριστη: 20 μόρια

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οργάνωση και συντονισμός ομάδας έργου για την ολοκλήρωση και έλεγχο των παραδοτέων και εξασφάλιση της λειτουργικότητας των πληροφοριακών εφαρμογών  και της διασυνδεσιμότητας των πληροφοριακών συστημάτων (WPT3)

e-max.it: your social media marketing partner