Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3736/2020
23-01-2020
07-02-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
225 - QUALITY NETWORK ON SUSTAINABLE TOURISM (QNEST)
60710

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή της Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική

ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμο στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών & Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

ON/OFF

Εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακού πλατφoρμών διαχείρισης εκπαιδευτικού / πολυμεσικού υλικού

Εμπειρία

·       Έως 1 έτος: 5 μόρια

·       1-3 έτη: 10 μόρια

·       3-5 έτη: 15 μόρια

·       >5 έτη: 20 μόρια

Τεκμηριωμένη εμπειρία στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία WWW συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου

Εμπειρία

·       Έως 1 έτος: 5 μόρια

·       1-3 έτη: 10 μόρια

·       3-5 έτη: 15 μόρια

·       >5 έτη: 20 μόρια

Εμπειρία στην σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων

Εμπειρία

·       Έως 1 έτος: 5 μόρια

·       1-3 έτη: 10 μόρια

·       3-5 έτη: 15 μόρια

·       >5 έτη: 20 μόρια

Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων

Εμπειρία

·       Έως 1 έτος: 5 μόρια

·       1-3 έτη: 10 μόρια

·       3-5 έτη: 15 μόρια

·       >5 έτη: 20 μόρια

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Καλή: 5 μόρια

Πολύ καλή: 10 μόρια

Άριστη: 20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης

 

 

 

 

 

Καθοδήγηση της ομάδας έργου για τον  έλεγχο λειτουργίας και βελτίωση εφαρμογής κινητών συσκευών, τον έλεγχο λειτουργίας και βελτίωση λειτουργίας και ανταπόκρισης βάσης δεδομένων, βελτίωση online πλατφόρμας διαχείρισης πολυμεσικού υλικού, έλεγχος λειτουργίας και βελτίωση εφαρμογών διασύνδεσης με κινητές συσκευές (WPT3)

e-max.it: your social media marketing partner