Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3208/2020
20-01-2020
04-02-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
BALKAN-MEDITERRANEAN CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION (BALKANMED INNOVA)
60760

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Eλληνικού Πανεπιστημίου ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση Χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας, διάχυσης και διαφήμισης. 

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης κοινωνικών δικτύων, & δικτυακών τόπων. 

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης & κατάρτισης και e-learning εφαρμογών 

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποστήριξη και οργάνωση δράσεων επικοινωνίας διάχυσης & ενημέρωσης, ανανέωση δικτυακού τόπου και χρησιμοποίηση κοινωνικών δικτύων, (WP2)  Τεχνική οργάνωση και υποστήριξη έργου, υποστήριξη των συμμετεχόντων στις δράσεις του έργου (εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων) (WP3).

e-max.it: your social media marketing partner