Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3199/2020
20-01-2020
04-02-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
BALKAN-MEDITERRANEAN CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION (BALKANMED INNOVA)
60760

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ισότιμο ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε θέματα διοικητικής υποστήριξης και συντονισμού εργασιών

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία σε θέματα οικονομικής υποστήριξης

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εργασία σε Διαχείριση και οικονομική υποστήριξη έργων Interreg

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης

 

 

 

 

 

Οικονομική οργάνωση έργου, οργάνωση εταίρων για οικονομικά θέματα και διαχειριστικά θέματα, συνεργασία με εταίρους και Διαχειριστική Αρχή, συντονισμός εταίρων για οικονομικά θέματα και διαχείρισής έργου, υποστήριξη Ομάδας Έργου & οργάνωση διαχειριστικών/οικονομικών θεμάτων.  Συμμετοχή στα παραδοτέα: 1.1.2 (PSC meetings & minutes), 1.1.3 (Progress Reports), 1.1.4 (Management Plan & everyday coordination), 1.1.5(Audits for the VoE), 2.1.2(Project Visual Identity), 2.1.3 (Project Website & Social Networks), 2.1.4 (I&P Office & materials), 2.1.5 (Conferences & Events), 3.1.1 (Training needs analysis),3.1.2(Benchmarking Workshops), 3.1.3 (Synthesis Report), 3.1.4 (Calls for Participants in project activities), 3.1.5 (Experts Appointment & Training), 4.1.1 ( School Curriculum – joint training syllabi), 4.1.2 (BalkanMed INNOVA Web-School), 4.1.3 (Transnational e – Courses for All (ICT4SMEs)), 4.1.4 (Virtual Classrooms for Entrepreneurs & SMEs), 5.1.1 (Best Business Ideas Competition), 5.1.2 (E-Tutoring/E- Mentoring for start-ups), 5.1.3 (Start-ups granting in Final Public Event), 5.1.4 (Field visits/Peer mentoring)

e-max.it: your social media marketing partner