Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2949/2020
20-01-2020
04-02-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
BALKAN-MEDITERRANEAN CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION (BALKANMED INNOVA)
60760

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο (Π.Ε) Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή  Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ και προγραμματισμού εκπαιδευτικών πλατφορμών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώσεις υποστήριξης εξ αποστάσεων (eLearning) εκπαίδευσης

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία στην οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και σεμιναρίων κατάρτισης

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία στην διοικητική υποστήριξη Προγραμμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφοριακή υποστήριξη της ομάδας έργου, έλεγχος ορθής λειτουργίας και οργάνωσης e-courses & Virtual Classrooms για επιχειρηματίες και ΜΜΕ  (Συμμετοχή στα παραδοτέα: 4.1.3 & 4.1.4) και πληροφοριακή υποστήριξη για την διοργάνωση των διαδικτυακών διακρατικών μαθημάτων για τους νέους επιχειρηματίες, τη διαδικτυακή υποστήριξη για τη δημιουργία νεών επιχειρήσεων, την αξιολόγηση και επιλογή των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών και την οργάνωση του τελικού event. (Συμμετοχή στα παραδοτέα: 5.1.2 &  5.1.3)

e-max.it: your social media marketing partner