Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΦΕΡΟΝΤΟΣ 2845/2020
19-01-2020
03-02-2020
ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
«Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας»
82449

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Φυσικής ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

ON/OFF

Γνώση ξένων γλωσσών: στην Αγγλική (επιπέδου C2)

ON/OFF

Ερευνητική Εμπειρία στην φασματοσκοπία Raman

ON/OFF

Ερευνητική εμπειρία στις θεωρητικές μεθόδους μοριακής

πρόσδεσης»

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 10 με max 10

Παρουσιάσεις (Προφορικές ή/και Αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

Παρουσιάσεις x 10 με max 10

Επισημαίνεται ότι:

  • Η απόδειξη της γνώσης ξένων γλωσσών και/ή χρήσης Η/Υ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτές ισχύουν.
  • Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

Αντικείμενο της σύμβασης:

ΕΕ1: Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων ενώσεων και των μικκύλιων τους με τασενενεργές ουσίες.

e-max.it: your social media marketing partner