Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΦΕΡΟΝΤΟΣ 2844/2020
19-01-2020
03-02-2020
ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
«Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας»
82449

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Ερευνητική Εμπειρία στην αντιβακτηριακή μελέτη νανοσωματιδιών σε φακούς επαφής

ON/OFF

Γνώσεις ανόργανης βιολογικής Χημείας

ON/OFF

Επισημαίνεται ότι:

  • Η απόδειξη της γνώσης ξένων γλωσσών και/ή χρήσης Η/Υ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτές ισχύουν.
  • Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

Αντικείμενο της σύμβασης:

ΕΕ1: Σύνθεση νέων ενώσεων και των μικκύλιων

ΕΕ2: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων ex vivo

ΕΕ3: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων in vitro και in vivo

e-max.it: your social media marketing partner