Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΦΕΡΟΝΤΟΣ 2843/2020
19-01-2020
03-02-2020
ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
«Οπτική παρακολούθηση, εκτίμηση της ηλικίας και του φύλου καταναλωτών με βαθιά μηχανική μάθηση χρησιμοποιώντας RGB και θερμικές εικόνες»
82413

Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

1

Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή Αναγνωρισμένο (πενταετής τίτλος σπουδών) Μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

3

Εμπειρία (πτυχιακή ή διπλωματική εργασία) σχετική με την ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας (κρίνεται με βάση το βιογραφικό και βεβαίωση του επιβλέποντα της διπλωματικής).

ON/OFF

4

Υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που δεν έχει διανύσει χρόνο μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς επιτροπής (κρίνεται από σχετική βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος στο οποίο εκπονεί διδακτορική διατριβή).

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας1.

Μέτρια γνώση (Β2) – 4

Καλή γνώση (C1) – 8

Άριστη γνώση (C2) - 12

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2:

 

B1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

B2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων στους αλγορίθμους που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

Επισημαίνεται ότι:

  • Η απόδειξη της γνώσης ξένων γλωσσών και/ή χρήσης Η/Υ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτές ισχύουν.
  • Σε συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης καλούνται ο πρώτος στην κατάταξη και όσοι υποψήφιοι, μετά τη βαθμολόγηση των υπολοίπων (εκτός της συνέντευξης) απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων προσόντων, έχουν συνολική βαθμολογία με διαφορά μικρότερη ή ίση των 4 μονάδων βαθμολόγησης από τη συνολική βαθμολογία του πρώτου στην κατάταξη υποψηφίου. Στην παραπάνω περίπτωση η τελική κατάταξη γίνεται, μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, βάσει της συνολικής βαθμολογίας, συνυπολογιζομένων και των μονάδων βαθμολόγησης της συνέντευξης. Σε περίπτωση που ο δεύτερος και οι επόμενοι αυτού υποψήφιοι, μετά τη βαθμολόγηση των υπολοίπων (εκτός της συνέντευξης) απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων προσόντων, έχουν συνολική βαθμολογία με διαφορά μεγαλύτερη των 4 μονάδων βαθμολόγησης από τη συνολική βαθμολογία του πρώτου στην κατάταξη υποψηφίου, κανένας υποψήφιος δεν καλείται σε συνέντευξη και η τελική κατάταξη γίνεται βάσει της συνολικής βαθμολογίας όλων των άλλων (εκτός της συνέντευξης) απαραίτητων και συνεκτιμώμενων προσόντων. Οι ενδιαφερόμενοι/υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη κατόπιν κλήσης τους απορρίπτονται.

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική  συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου

  • Αντικείμενο ανταποδοτικής υποτροφίας: Συλλογή-χαρακτηρισμός δεδομένων για την εκμάθηση των αλγορίθμων. Σχεδιασμός αλγορίθμου εντοπισμού ανθρώπων από βίντεο και αναγνώρισης του φύλου και της ηλικίας τους. Ανάπτυξη του λογισμικού εντοπισμού ανθρώπων από βίντεο και αναγνώρισης του φύλου και της ηλικίας τους. Έλεγχος του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες.
e-max.it: your social media marketing partner