Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 489/2020
07-01-2020
22-01-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation - ECOPORTIL
60750
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ισότιμο ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ON/OFF
Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας ON/OFF
Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εμπειρία σε θέματα διοικητικής υποστήριξης και συντονισμού εργασιών Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 15
Εμπειρία σε θέματα οικονομικής υποστήριξης Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 15

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 20 μόρια
Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Οικονομική οργάνωση έργου, οργάνωση εταίρων για οικονομικά θέματα και διαχειριστικά θέματα, συνεργασία με εταίρους και Διαχειριστική Αρχή, υποστήριξη Ομάδας Έργου, οργάνωση δράσεων διάχυσης, επικοινωνίας και ενημέρωσης, συντονισμός εταίρων για θέματα επικοινωνίας, παρακολούθηση και διαχείρισή έργου. Συμμετοχή στα παραδοτέα: 1.1.2 (Steering Committee Coordination & Meetings), 1.1.3 (Financial & Progress Reports), 1.1.4 (Advanced coordination plan) 2.1.1 (Communication plan and tools) 2.1.2(Project Website - Social Networks), 2.1.3 (Promotional material, brochures etc (English/country languages), 2.1.4 (Public awareness, exhibitions, conferences), 3.1.1 (Current environmental status & legislation), 3.1.2(Needs, Requirements & eco-mapping standards), 3.1.3 (WebGIS platform for environmental monitoring), 4.1.1 (Educational Common Protocol Model & Content), 4.1.2 (E-learning platform for education & training), 4.1.3 (Education/training seminar courses), 4.1.4 (Certification of education/training seminars, life learning), 5.1.1 (In-situ env. Assessment in the pilot port areas), 5.1.2 (Peer-Review implementation & Events), 5.1.3 (Stakeholders education assessment & mobility)

e-max.it: your social media marketing partner