Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 482/2020
07-01-2020
22-01-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
61831
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF
Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφής τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ON/OFF
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ON/OFF
Εν ενεργεία μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
Γνώσεις σε θέματα βιοϊατρικής τεχνολογίας, οργανολογίας, τεχνικών και ανάλυσης ιατρικών σημάτων 0 10

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 20 μόρια
Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-10 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης

 

 

Συμμετοχή στην έρευνα αναφορικά με την ανάλυση, επεξεργασία και συλλογή βιοιοσημάτων, στη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη μεθοδολογιών ασφάλειας και προστασίας δεδομένων βιοσημάτων και συμμετοχή στη σχεδίαση μεθοδολογίας αξιολόγησης δεδομένων & βιοσημάτων και στο σχεδιασμό συστήματος αναγνώρισης της ανθρώπινης δραστηριότητας με βάση τα εξαγώμενα χαρακτηριστικά από τα βιοσήματα (ΕΕ2)

e-max.it: your social media marketing partner