Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 47553/2019
12-12-2019
27-12-2019
Κωνσταντίνο Μαγκούτη
Proximiot - Proximity Marketing Platform
82704
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος. Απαιτείται βεβαίωση από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος στην οποία να εμφανίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος διδάκτορας στο διδακτορικό πρόγραμμα μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης. Εάν ο φοιτητής δεν έχει παρακολουθήσει μαθήματα στο πρόγραμμα που είναι εγγεγραμμένος, απαιτείται αντίγραφο του προπτυχιακού τίτλου σπουδών, όπου να αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος (στην περίπτωση αυτή προσμετράται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος στις μονάδες βαθμολόγησης).

(μέσος όρος στα μαθήματα ή βαθμός πτυχίου/διπλώματος 5-10) x 4 (μέγιστη βαθμολογία 40)

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου). (βαθμολογία 1-10) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 40)
Ερευνητικές εργασίες σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου. (αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά ή συνέδρια) x 10, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Καθορισμός και ανάλυση των απαιτήσεων για την καταγραφή και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων κίνησης και προτιμήσεων καταναλωτικού κοινού με απώτερο στόχο την ανάλυση καταναλωτικής συμπεριφοράς και την πρόβλεψη της τάσης και του όγκου πωλήσεων (Συμμετοχή στο ΕΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner