Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 36727/2019
04-10-2019
18-10-2019
Γεώργιος Γκωλέτσης
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
82337
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά από AEI της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου C11 Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου1 Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Αποδεδειγμένη   εμπειρία σε ερευνητικά έργα σχετικά με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα

Κάθε μήνας εμπειρίας x μία μονάδα,

με μέγιστο τους 40 μήνες (40 μονάδες)           

1 Η απόδειξη της γνώσης γίνεται με τους τρόπους που αποδέχεται το Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτοί ισχύουν.

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
   
Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ1:
Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

1Σε συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης καλούνται οι τρεις υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία στα απαιτούμενα προσόντα εφόσον διαθέτουν πλήρως όλα τα απαιτούμενα προσόντα. Σε περίπτωση ισοψηφησάντων στην τρίτη θέση, καλούνται σε συνέντευξη όλοι οι ισοψηφήσαντες.

συμμετοχή στο task 3.4.3, Population, updating and promotion of the platform

e-max.it: your social media marketing partner