Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 36724/2019
04-10-2019
18-10-2019
Γεώργιος Γκωλέτσης
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
82337
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Θετικών Επιστημών Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2/Γ21) Απαιτούμενο (ON/OFF) - Δεν βαθμολογείται
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση, συντονισμό και υλοποίηση φυσικού αντικειμένου σε ερευνητικά έργα

Κάθε μήνας εμπειρίας Χ μία μονάδα,

με μέγιστο τους 24 μήνες (24 μονάδες)      

1 Η απόδειξη της γνώσης γίνεται με τους τρόπους που αποδέχεται το Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτοί ισχύουν.

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
   
Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ1:
Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

1Σε συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης καλούνται οι τρεις υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία στα απαιτούμενα προσόντα εφόσον διαθέτουν πλήρως όλα τα απαιτούμενα προσόντα. Σε περίπτωση ισοψηφησάντων στην τρίτη θέση, καλούνται σε συνέντευξη όλοι οι ισοψηφήσαντες.

Αντικείμενο σύμβασης 1: συμμετοχή στο task 3.4.3, Population, updating and promotion of the platform

Αντικείμενο σύμβασης 2: συμμετοχή στο task 4.4.4, Organization of the pitch event in Greece

e-max.it: your social media marketing partner