Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22732/2019
24-06-2019
09-07-2019
Λυσίμαχο-Παύλο Κόντη
Oncorecords: Ένα Προσανατολισμένο στον Ογκολογικό Ασθενή Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού
82397
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή   ON/OFF
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μαθηματικών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. ON/OFF
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μαθηματικών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. ON/OFF
Υποψήφιοι Διδάκτορες σε αντικείμενο συναφές με την ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας και σημάτων. 100
Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας: αγγλικής 30 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 50 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 70 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Εμπειρία στις Γλώσσες Προγραμματισμού C/C++, Matlab (κρίνεται με βάση το βιογραφικό ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας). ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. Πιστοποιητικό γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας 30 Καλή Γνώση, 50 Πολύ Καλή Γνώση, 70 Άριστη Γνώση
Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ2:  
Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 5

Ενδιάμεσο επίπεδο – 10

Ικανός – 15

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων στους αλγορίθμους που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 5

Ενδιάμεσο επίπεδο – 10

Ικανός – 15

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αλγορίθμων συμπίεσης και έξυπνης μεταφόρτωσης ιατρικών αρχείων κωδικοποίησης DICOM. (Ενότητές Εργασίας: ΕΕ6 και ΕΕ7).

e-max.it: your social media marketing partner