Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22718/2019
24-06-2019
09-07-2019
Δημήτριο Ι. Φωτιάδη
Ένας καινοτόμος φορετός αισθητήρας για συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης
82448
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή   ON/OFF
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου*10
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής, ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία στον καθορισμό απαιτήσεων χρήστη και σχεδιασμό αρχιτεκτονικής web εφαρμογής ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην μελέτη αλγορίθμων επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων, εικόνας και σημάτων ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων βιοϊατρικής πληροφορικής Μήνες Χ 5 με max=240

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική 50 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 100 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ, 150 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
Εμπειρία σε Unity3D, C# ON/OFF

EE1-Ανάλυση απαιτήσεων και καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, EE2-Έρευνα και ανάπτυξη του φορετού αισθητήρα και ΕΕ4-Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πιλοτικών εφαρμογών

e-max.it: your social media marketing partner