Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12156/2019
02-04-2019
17-04-2019
Τζάκο Ανδρέα
Αξιοποίηση του καρπού και του βλαστού του φραγκόσυκου στοχεύοντας σε καινοτόμες χρήσεις σε τρόφιμα
82438
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ON/OFF
Υποψήφιος Διδάκτορας στην Επιστήμη της Χημείας ή της Βιολογίας με αντικείμενο φυσικά προϊόντα ή μικρά μόρια και την αξιολόγηση τους με βιολογικές και αναλυτικές τεχνικές ON/OFF
Μεταπτυχιακό δίπλωμα σχετικό με την χρήση σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών για την ποσοτικοποίηση ενώσεων σε βιολογικά υλικά ON/OFF
Αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία στην χρήση εξοπλισμού υγρής χρωματογραφίας συνδυασμένης με φασματομετρία μαζών τριπλού τετραπόλου ON/OFF
Αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία σε διαδικασίες ανάπτυξης και επικύρωσης μεθόδων ποσοτικοποίησης ενώσεων σε βιολογικά υλικά ON/OFF
Αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές κυτταροκαλλιεργιών και στην in vitro αξιολόγηση της κυτταροτοξικής δράσης μορίων. ON/OFF
Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

Αριθμός εργασιών Χ 4 μόρια

(Μέγιστο:60 μόρια)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 25

ΕΕ3. Αξιοποίηση αποβλήτων

ΕΕ4. Ανάπτυξη μοντέλων-τροφίμων

e-max.it: your social media marketing partner