Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12129/2019
02-04-2019
17-04-2019
Δημήτριο Ι. Φωτιάδη
HOLOgrams for personalised virtual coaching and motivation in an ageing population with BALANCE disorders (HOLOBALANCE), EU Framework Program for Research and Innovation action H2020-SC1-2016-2017/H2020-SC1-2017-CNECT-1 / GA: 769574
82243
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και προγραμματισμού εφαρμογών (C++, C#, Python) ON/OFF
Εμπειρία στην χρήση αισθητήρων και στην ολοκλήρωσή τους σε συστήματα ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής μήνες x 5 με max 60

WP3 – T3.4 Design of the ambient and wearable sensors environment and activity monitoring (sensors integration), WP4 – T4.3 Behavioural modeling, T4.4 Progressive learning, WP5 – T5.2 User experience (acceptance and satisfaction) and feedback, T5.3 Virtual coaching v2

e-max.it: your social media marketing partner