Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12128/2019
02-04-2019
17-04-2019
Δημήτριο Ι. Φωτιάδη
HOLOgrams for personalised virtual coaching and motivation in an ageing population with BALANCE disorders (HOLOBALANCE), EU Framework Program for Research and Innovation action H2020-SC1-2016-2017/H2020-SC1-2017-CNECT-1 / GA: 769574
82243
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου x 10
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ON/OFF
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής μήνες x 5 με max 300
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην μελέτη αλγορίθμων επεξεργασίας και ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων και σημάτων ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ημερίδες κλπ Ανακοινώσεις x 10 με max 100
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά Δημοσιεύσεις x 10 με max 100

WP4 – T4.4 Progressive learning & WP5 – T5.1 Virtual coaching v1: 3D user interfaces and Integration of accessible interaction with intelligent analytic algorithms

e-max.it: your social media marketing partner