Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12043/2019
01-04-2019
16-04-2019
Δημήτριο Γουρνή
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ, ΣΕΘΥΕΑ (Τ1ΕΔΚ-02611)
82398
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή Χημικού Μηχανικού ή Πτυχίο Επιστήμης Υλικών ή Χημικού. Βαθμός πτυχίου x 10
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Φυσικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στην Επιστήμη των Υλικών. Βαθμός Μ.Δ.Ε. x 10
Υποψήφιος Διδάκτορας στην Επιστήμη των Υλικών με θέμα σχετικό, κατά προτίμηση με την σύνθεση υλικών με χημεία sol-gel και τον χαρακτηρισμό υλικών με τεχνικές όπως Raman, NMR μιας ή δύο διαστάσεων. ON/OFF
Εμπειρία σε θέματα υπολογιστικής μοντελοποίησης φυσικοχημικών ιδιοτήτων υλικών με μεθόδους όπως Ab initio, DFT, κ.α. ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση Αγγλικής γλώσσας 10 Καλή γνώση, 30 πολύ καλή γνώση, 50 άριστη γνώση

Συμμετοχή στην σύνθεση και το χαρακτηρισμό αποφυλλοποιημένου γραφενίου/ΗBPE και υποστυλωμένου γραφενίου, νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών PEX/γραφένιο, ΡΕΧ/γραφενίου/ΗΒPE και ΡΕΧ/υποστυλωμένων γραφενίων με τη μέθοδο ανάμιξης τήγματος, PE-RΤ/γραφενίου, γραφενίου/ΗΒPE και PE-RΤ/υποστυλωμένο γραφένιο με τη μέθοδο ανάμιξης τήγματος, καθώς και την παραγωγή σωλήνων PEX και PE-RT με νανοεγκλείσματα γραφενίου.

e-max.it: your social media marketing partner