Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11941/2019
01-04-2019
16-04-2019
Τριαντάφυλλο Αλμπάνη
ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
82471
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας AEI της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της

αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου Χ 5

Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή της χημικής

ανάλυσης οργανικών ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα.

Βαθμός πτυχίου Χ 5

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι:

• Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας, εκχύλισης, και προσδιορισμού φυσικοχημικών παραμέτρων σε υδατικά δείγματα.

• Εφαρμογή τεχνικών χρωματογραφίας – φασματομετρίας μάζας για τον προσδιορισμό οργανικών ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα ιχθυοκαλλιεργειών.

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 420 Μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 30 μονάδες

-      Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος παρακολούθησης (ΕΕ2)

  • Π2.1: Αξιολόγηση του αυτόνομου πλωτού σταθμού καταγραφής και των δειγματοληψιών-αναλύσεων στο εργαστήριο
e-max.it: your social media marketing partner